प्रतिक्षणम् (At every moment, continually)

प्रतिक्षणम् इति अव्ययः शब्दः अस्ति।
रामः प्रतिक्षणम् भगवतः स्मरणं करोति। आवयोः पुत्रः कन्ये च प्रतिक्षणम् जीवनात् कथम् सम्पूर्णम् आनन्दं प्राप्नुयाम् इति चिन्ताम् एव अकुरुत।

२००८-०५-२८ बुधवासरः (2008-05-28 Wednesday)

Advertisements