हिन्दीभाषायां वार्तालापं करोति (Speaks in Hindi)

अद्य अहम् आवयोः कन्यां पुत्रं च तयोः विश्वविद्यालयात् आनयामि स्म तदा मया तौ पृष्टम् अपि युवां हिन्दीभाषायां वर्तालापं कर्तुं शक्नुथः इति। तौ अवदतम् – आवां विश्विद्यालये सदैव आवयोः मित्रै सह हिन्दीभाषायम् एव वार्तालापं कुर्वः इति। कन्या अवदत् – अद्य मम सखा एकाम् अन्याम् कन्याम् पश्यन् अवदत् – अगर यह यहाँ खडी रहेगी तो इसका सिर फोड दूँगी। तत्परं सा कन्या प्रत्यवदत् – मैं हिन्दी समझती हूँ। सा कन्या अफगानदेशात् अस्ति किन्तु हिन्दीभाषां सम्यग् जानाति।

२००८-०५-२७ मङ्गलवासरः (2008-05-27 Tuesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.