ब्राह्मे मुहूर्ते (The Divine Time)

ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्।
हरिर्हरिर्हरिरिति व्याहरेत् वैष्णवः पुमान्।
इमां शिक्षाम् अस्माकम् आचार्यः अस्मान् ददाति। अपि सः अस्याः शिक्षायाः पालनं करोति? कदाचित् प्रतिदिवसे न करोति किन्तु रविवासरे सः ब्रह्ममुहूर्ते अजागः इति अहं सम्यग् जानामि। अहमपि तम् अनुकरिष्यामि।
जागृ धातोः लङ्-लकार-रूपाणि सन्ति –
अजागः अजागृताम् अजागरुः, अजागः अजागृतम् अजागृत, अजागरम् अजागृव अजागृम।

२००८-०५-२६ सोमवासरः (2008-05-26 Monday)

Advertisements