पाठः नास्ति (No Lesson)

अद्य प्रातःकाले अस्माकम् आचार्यः अस्मान् संदेशं अप्रेषयत् अद्य लघुसिद्धन्तकौमुद्याः पाठः न भविष्यति इति। अहं मन्ये अद्य सः विलम्बेन जागरिष्यति। अधुना आचर्यस्य नगरे प्रातः नववादनं तथापि सः जालपत्रे अविद्यमानः अस्ति। कति वादनं पर्यन्तं सः स्वप्स्यति इति अहं न जाने। तं निंद्रा सुखकरा भवेत्।

२००८-०५-२४ शनिवासरः (2008-05-24 Saturday)

2 thoughts on “पाठः नास्ति (No Lesson)

 1. किन्नु स्याच्चित्तमोहोऽयं भवेत् वातगतिस्त्वियं।
  उन्मादजो विकारो वा स्यादियं मृगतृष्णिका॥

  Like

 2. अहं मन्ये आचर्यः मां परीक्षां करोति| अपि अहं सन्धिविच्छेदनं कर्तुं शक्नोमि अथवा न शक्नोमि इति| मम प्रयासः अयं अस्ति –
  किम् नु स्यात् चित्तमोहः अयं भवेत् वातगतिः तु अयम्|
  उन्मादजः विकारः वा स्यात् इयं मृगतृष्णिका|

  हिमांशुः

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.