युवा (कन्) (Young)

युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्। (In place of yuvaa and alpa, kan is optionally substitued.)
अहम् अस्माकं भ्राताषु कनिष्ठः। (youngest)
सीता सर्वासु भगिनीषु कनिष्ठा। (youngest)
ज्वलिता शुचितायाः कनियसी भगिनी। (younger)
लक्ष्मणः रामचन्द्रात् कनीयान्। (younger)

२००८-०५-२१ बुधवासरः (2008-05-21 Wednesday)

Advertisements