यात्रा आरब्धवान् (Journey Started)

अद्य प्रातः सार्धनववादने मम सार्ध-एकमासस्य यात्रा आरब्धवान्। प्रथमं तु अहं अमेरिकादेशं गमिष्यामि तत् परं भारतदेशम्। आगामिनः जनवरीमासस्य मध्ये केन्बरानगरं पुनः प्राप्स्यामि।

२००७-११-३० शुक्रवासरः (2007-11-30 Friday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.