समित्याः मन्त्रणम् (Committee Meeting)

अद्य प्रातः सार्धनववादने मन्दिरस्य कारिणी-समित्याः मन्त्रणम् आसीत्। अहं सचिवः अस्मि तस्मात् मया तस्मिन् मन्त्रणम् गन्तव्यम्। सामान्यतः मन्त्रणे किमपि नवीनं न भवति। ये कार्यं कुर्वन्ति ते अधिकं कार्यं स्वीकुर्वन्ति किन्तु ये कार्यं न कुर्वन्ति ते किमपि कार्यं न स्वीकुर्वन्ति। अहो आश्चर्यम्! यदापि कस्मै कार्याय उत्तरदायकस्य प्रश्नः उद्भवति तदा अकार्यकर्तारः कुशलतया अपदेशं (excuse) ददति – अस्मिन् वारे न कर्तुं शक्नोमि आगामिनि वारे अवश्यं करिष्यामि इति। किन्तु आगामी वारः कादापि न आगच्छति। प्रत्येकस्य मन्त्रणस्य परम् अहं चिन्तयामि – मन्त्रणस्य कः लाभः कालहानिः एव इति।

२००७-११-२५ रविवासरः (2007-11-25 Sunday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.