चन्द्रापीडचरितम् – १ (Chandrapida Charitam – 1)

वयम् आचार्येण श्रीनिवासवर्येण सह लघुसिद्धान्तकौमुद्या-अभ्यासं कुर्मः। गतसप्ताहे सः उपान्यस्यत् (suggested) अस्माभिर्गद्य-पाठोऽपि कर्तव्य इति । अस्मात् सप्ताहाद् वयं द्वितीयं पाठं रविवासरे आरब्धवन्तः। तस्मिन् पाठ्यक्रमे इदानीं वयं चन्द्रापीडचरितम् इति पठामः। ह्यस्तने पाठे अहम् आचार्यवर्यश्च आस्वः।
ह्यस्तनस्य पाठस्य अन्तिमवाक्यम् अस्ति – अवितथफलाश्च प्रायो निशावसानसमयदृष्टा भवन्ति स्वप्नाः इति (Normally the dreams seen when the night ends come true.)।
चन्द्रापीडचरितम् इति पुस्तकस्य गद्यम् अति रुचिकरम् अस्ति।

२००७-१०-२९ सोमवासरः (2007-10-29 Monday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.