किरातार्जुनीयम् – 2

To view correctly please choose: View -> Encoding -> UTF-8.


कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः|
न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः||२||


कर्ता – मनः (मनस् न. एक. – mind), हितैषिणः (हितैषिन् पु. बहु. – well-wisher)कर्मकारकम्  – जिताम् (जि धा. कृत्-प्र. एक.- victorious), महीम् (मही स्त्री. एक. – Earth), प्रियम् (विषेशणपदम्, प्रियम् न. एक.- dear)
करणकारकम् – सपत्नेन (सपत्न पु. एक. – enemy)
सम्प्रदानकारकम्  – महीभुजे (महीभुज् पु. एक. .- king)
अपादनकारकम्  –
सम्बन्धः – कृतप्रणामस्य (कृतप्रणाम पु. एक. – bowed),

निवेदयिष्यतः (निविद् धा. णिच्-प्र. शत्-प्र., निवेदयिष्यत् पु. एक. – one who was made to inquire), तस्य (तत् पु. एक. .- his)
अधिकरणकारकम्  –
सम्बोधनम्  –
अव्ययम्  – न – not, हि, मृषा – false, प्रवक्तुम् (प्रवद् धा. तुमुन्-प्र. – speak)
धातुः – विव्यथे (व्यथ् लिट्. प्र. एक. – troubled), इच्छन्ति (इच्छ् लट् प्र. बहु. desire)


His mind, who was bowed and was made to inquire for the king about the earth won by the enemies, was untroubled; well-wishers do not desire to speak dear falsehood.


Last Modified: 2007/10/28


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.