रुचिकराः कथाः – २ (Interesting Sanskrit Stories – 2 )

इदानीं तिस्रः रुचिकराः कथाः http://pratimamishra.blogspot.com/ वार्तापत्रे सन्ति। तासां शीर्षकाः सन्ति अक्षुण्णः अधिकारः, परिणामे भयंकरः, केत्क्याः पतनम् इति।

परिणामे भयंकरः इति कथायां किञ्चित् उपयोगिनः शब्दाः –
आस्थानम् (place, site, ground, assembly, a hall of audience) केन्बरानगरे द्वे आस्थाने स्थः एकं केन्बराशासनाय अन्यं सम्पूर्णदेशस्य शासनाय। दुरभ्यासः – अयं शब्दः मोनियर्-विलियेम्स-शब्द-कोशे नासीत् किन्तु मन्ये तस्य अर्थमस्ति bad habbit। उपायनः – तेन पण्डितः उपायनं दत्तम्। महता – सः महता कष्टेन कार्यम् अकरोत्। व्याजः (trick) – कार्यं सुकरं कथं भवति तस्य व्याजः सः चिन्तयति। न्यूनीकृ – गते वये अस्माभिः आहारं न्यूनीकर्तव्यम्।

इयं कथा विषयभोगस्य किं परिणामः भवति इति दर्शयति।

२००७-०८-१० शुक्रवासरः (2007-08-10 Friday)

Advertisements