अभ्यासः (Practice)

अभ्यासो न हि त्यक्तव्योऽभ्यासो हि परं बलम्।

अनभ्यासे विषं विद्या अजीर्णे भोजनं विषम्।

अयं श्लोकः श्रीसदानन्दवर्येण मां कथितः। अस्मिन् श्लोके का शिक्षा अस्ति। प्रथमं तु अभ्यासः इति पुंलिङ्गान्तः शब्दः अस्ति। द्वितीयम् अभ्यासो न हि त्यक्तव्यः इति कर्मणि प्रयोगः अस्ति। भवन्तः पाठकाः मां कथयन्तु यदि अस्मिन् श्लोके अन्यापि कापि शिक्षा अस्ति।

२००७-०७-१६ सोमवासरः (2007-07-16 Monday)