नित्यवर्यस्य वंशी-वादनम् (Nitya’s Flute Concert)

अद्य सायंकाले सार्ध-सप्तवादने मन्दिरे नित्य-पार्करवर्यस्य वंशी-वादनस्य कार्यक्रमः आसीत्। प्रथमं तु अहं तस्मिन् कार्यक्रमे अगच्छम्। नित्यवर्यस्य वंशी-वादनम् अतीव-रञ्जकम् आसीत्। सः तस्य अनुष्ठानस्य नाम मनोरञ्जन इति (Colours of Mind) अददात्। तेन सह ऊर्ध्वके (on tabla) रोस-बिन्गमवर्यः तुम्बरे अर्चनावर्या च स्तः। (ऊर्ध्वकः तुम्बरम् च शब्दौ पृ १२८तः, संस्कृतस्य व्यावहारिकस्वरूपम्, डॉ-नरेन्द्रः, संस्कृतकार्यालयः, श्री‍अरविन्दाश्रमः, पुदुच्चेरी।)

कार्यक्रमस्य मध्ये उत्थाय गृहं अधावं कौमुद्यां पाठे च किन्ञ्चित् विलम्बेन युक्तवान्। पाठः अस्माकं समये रात्रौ नववादने भवति।

२००७-०६-३० शनिवासरः (2007-06-30 Saturday)

2 thoughts on “नित्यवर्यस्य वंशी-वादनम् (Nitya’s Flute Concert)

 1. मन्दिरे अभिरूपभूयिष्ठा परिषदासीत् इति मन्ये। अस्याः श्रुतिप्रसादनाय पार्करवर्येण किं प्रस्तुतं? अपि अचिरप्रवृत्तं शरदृतुमधिकृत्य किंचिदपि वादितम्? कथमासीत् ऊर्ध्वकतुम्बरयोः सम्मिश्रणं वंशीवादनेन?

  Like

 2. श्रीनिवासवर्य,
  पार्करवर्यः संगीतं स्वस्य आध्यातिमिकविकासाय उप्युज्ये तस्मात् तस्य अनुष्ठानं मन्दिरस्य अभिरूपमासीत्| अहं तानसेनः नास्मि किन्तु कर्णसेनः अस्मि तस्मात् अनुष्ठानस्य विवरणं न दातुं शक्नोमि| सः राग-यमनः राग-कल्याणि इत्यादयः रागान् वादितवान्|
  धन्यवादः|
  हिमांशुः|

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.