एकवचनः अथवा बहुवचनः (Singular or Plural)

गीतायाम् चतुर्थे अध्याये अस्ति -अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति।

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः॥४।३०॥

यदा अहं जुह्वति इति अपठं तदा अहं अचिन्तयं कथं नियताहाराः इति बहुवचनशब्देन सह जुह्वति इति एकवचने अस्ति। तदा अहं हु-धातोः लट्लकारस्य रूपाणि अपश्यम्। ते सन्ति –

जुहोति जुहुतः जुह्वति

जुहोषि जुहुथः जुहुथ

जुहोमि जुहुवः जुहुमः

तर्हि नियताहाराः जुह्वति इति सम्यकस्ति। सः जुहोति, तौ जुहुतः, ते जुह्वति।

२००७-०५-२९ मण्गलवासरः (2007-05-29 Tuesday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.