डॉ-मीनाक्षीवर्याः केन्बरानगरम् आगच्छत् (Dr Meenakshi visits Canberra)

ह्यः डॉ-मीनाक्षीवर्याः तस्याः पतिः कार्तिकेयनवर्यः तयोः कन्या मनस्विनी च केन्बरानगरम् आगच्छन्। डॉ-मीनाक्षीवर्याः पुरा बङ्गलुरविश्वविद्यालये संस्कृतस्य प्राध्यापिका आसीत्। अधुना सा सिडनीनगरे संस्कृतं शिक्षयति। सा त्वरितं मम संस्कृतवाक्यानाम् अवलोकनं कृत्वा तान् संशोधनाय किञ्चित् उपक्षेपकं (suggestions) अकरोत्।

२००७-०४-२८ शनिवासरः (2007-04-28 Saturday)

Advertisements