वेदकालिनः गणितः (Vedic Arithmetic)

अद्य श्रीरविवर्यः वेदकालिन-गणित-विषये मन्दिरे प्रवचनम् अददात्। श्रोतॄणां किञ्चित् छात्राः अपि आसन्। तान् छात्रन् तं गणितं रोचते। श्रीरविवर्यः अकथयत् – सकलाः षोडश श्लोकाः सन्ति। ते श्लोकाः समीकरणानां सूत्राणि ददति।

२००७-०४-२१ शनिवासरः (2007-04-21 Saturday)

Advertisements