गीतायाः सप्तदशस्य अध्यायस्य दशमः श्लोकः (Tenth shloka of the seventeenth chapter of Gita)

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्।उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥

यातयामम् – यस्य कालं गतम्

पूति – दुर्गन्धितम्

उच्छिष्टम् – अवशेषम्

अमेध्यम् – अपवित्रम्

२००७-०२-२८ बुधवासरः (2007-02-28 Wednesday)

Advertisements