दैवासुरसम्पद्विभागयोगः (The Divine and the Demonic Type)

गत शुक्रवारे २३-फरवरी-२००७-दिनाङ्के द्वौ-द्वौ श्लोकौ कुर्वन् अहं गीतायाः दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायम् कण्ठस्थः अकरवम्। तस्य गायनस्य अनुशीलनम् अपि करिष्यामि इति अधुना मन्ये।

२००७-०२-२६ सोमवासरः (2007-02-26 Monday)

Advertisements