शुचितायाः प्रश्नः (Shuchita’s Question)

अद्य औस्ट्रेलिया-व्यात्त-लान-स्पर्धायाः (Australian Open Tennis) विजेता निर्णनाय अन्तिमः खेलः अस्ति। आवयोः षोडश-वर्षीया कन्या शुचिता अकथयत् अधुना अहं किमपि न करोमि केवलम् अयं खेलः पश्यामि इति। मया आश्चर्यं जातं सा कुत्र लाने रुचिं प्राप्तवान् कुत्र शिक्षितवान् च इति। किञ्चित् कला परं सा माम् आवह्यत्। लानस्य प्राप्ताङ्काः (score) कथं गण्यन्ते इति अपृच्छत् च। एके कुलके (in one set) त्रयः अथवा षट् खेलाः भवन्ति। अहं अकथयत् त्वं यादृशं पश्यन्ति अहं मन्ये त्वं सर्वं जानासि इति। सा अकथयत् अहं सर्वं अजानं किन्तु यदा अहं (दशवर्षिया) ज्वलिताम् अपृच्छं तदा सा अकथयत् चत्वारः इति तथा अहं भ्रमिता अभवम्। अहो तस्याः मतिः – सामान्यतया सा ज्वलितां तृणवत् गणयति किन्तु अद्य ज्वलिता लानस्य पारङ्गता अभवत्।

२००७-०१-२८ रविवासरः (2007-01-28 Sunday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.