चत्वारि अथवा सप्त परिक्रमणम् (Four or seven cirumablutation)

अद्य अस्माकं मित्रस्य नितिनवर्यस्य कन्यायाः विवाहः आसीत्। यदा परिक्रमणस्य कालम् आस्सित् तदा पुरोहितेन सेह अहम् आलपम् अकरोत् – चत्वारि अथवा सप्त परिक्रमणं करणीयम्। सः अकथयत् – शात्रोक्तं चत्वारि परिक्रमणमेव अस्ति किन्तु किञ्चित् कारणेन लोकाः सप्त इति मन्यन्ते। मया पुरोहितः कथितः – तदा चत्वारि अपि करणीयम् इति। कन्या रचना वरः शोनः च चत्वारि एव परिक्रमणम् अकुरुतः।

२००७-०१-२७ शनिवासरः (2007-01-27 Saturday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.