ज्वलिता मम कार्यलयम् आगच्छति (Jwalita comes to my office)

अद्य ज्वलिता आवयोः दशवर्षिया कन्या मम कार्यलयम् आगच्छत्। अहं त्वया अकथयं तव पुस्तकानि शिक्षणकार्यवस्तूनि च नेतव्यानि इति। सा बृहत् स्योतं पूरितवान्। तत् दृष्ट्वा अहमतीवः प्रसन्नः अभवम्। किन्तु मम कार्यालये सा केवलं बृहत्जाले एव बालक्रीडाकरवम् कदाचित् अर्धहोरापर्यन्तं सा अपठत्। सा चपला बाला मां मूर्खमिव मन्यते। किं करोमि।

२००७-०१-२५ गुरुवासरः (2007-01-25 Thursday)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.