सुन्दरकाण्ड-पाठः (Sundarkand Recitation)

अद्य वर्षस्य प्रथमः दिवसः अस्ति। अद्य मन्दिरे श्रीतुलसीदासविरचितस्य रामचरितमानसस्य सुन्दरकाण्डस्य पाठः आसीत्। अहं तस्मिन् पाठे सम्मिलितः अभवम्।  नूतनवर्षस्य आरम्भः अस्मात् कथं श्रेयतरं भवितुं शक्नोति।

२००७-०१-०१ सोमवासरः (2007-01-01 Monday)

Advertisements