पुनः मासस्य अन्तिमदिवसः (Again the last day of the month)

पुनः मासस्य अन्तिमदिवसः आगच्छत्। मया अनेकानि कार्याणि पुनः न सम्पादितवान्। किं करोमि? अहं मन्ये यदपि सम्भवम् अस्ति तत् तु पर्याप्तम्। परह्यः राज-आचार्यवर्यः अलिखत् मया लिखितं वाक्यानि तं उपयोगी भवति इति। यदि मया सह अन्यसंस्कृतपण्डिताः अपि वाक्यानि लिखन्ति तर्हि अवशमेव सर्वेभ्यः जनेभ्यः लाभः स्यात्। किन्तु पण्डिताः ईदृशं न अवबोधन्ति। अहं यदपि कर्तुं शक्नोमि तद् करिष्यामि।

२००६-१०-३१ मङ्गलवासरः (2006-10-31 Tuesday)

Advertisements

One thought on “पुनः मासस्य अन्तिमदिवसः (Again the last day of the month)

  1. Hi,
    I am trying to learn Sansktruth these days. As a Telugu speaker, I am very familiar with the vocabulary. Currently trying to learn the विभक्ति s. Will subscribe to your blog.
    Thanks a lot,
    RakA

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.