ग्रीष्मसमयः (Summer Time)

ह्यः ग्रीष्मसमयः आरब्धवान्। अद्य प्रातः जागरणे किञ्चित् कष्टः अभवत्। नित्यम् अहं सार्धषट्-वादने जागर्मि किन्तु अद्य सप्तवादने अजागरम्। अद्य कार्यालयात् चतुर्वादने प्रत्यागच्छम्। यदा अहं प्रत्यागच्छमि तदा मध्याह्नम् इति अन्वभवम्। सायंकाले किञ्चित् कार्यम् अकरवम् तर्हि बहिः न अगच्छाम। सामान्यतः वयं ग्रीष्मकाले सायंकाले विहाराय गच्छामः।

२००६-१०-३० सोमवासरः (2006-10-30 Monday)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.