जयवर्यस्य समस्या (Shri Jay’s Difficulty)

ह्यः मया जयवर्यः एकं निवेदनं कृतम्। तस्य उत्तरं सः इदम् अददात्।हिमांशु  स्वस्ति।

शोभनः खलु भवतः प्रयत्नः। परन्तु मम संगणक-यन्त्रे देवनागर्याः लिप्याः पठनम् कृच्छ्रतः एव शक्यम्। यथाशक्ति मया स्थापिता लिपिः (“Windows enable indic fonts”, “Unicode fonts”) मम यन्त्रे। अद्यापि एकैका प्रक्रिया तदनुसारी एकैका तु न।

सर्वत्र ह्रस्व-इकार-चिह्नं व्यंजनात्परम् एव दृश्यते। व्यंजन-संयोगा सर्वत्र लिखित-हलन्त-शृन्खलाः। अत्र “rendering” इत्याख्य-प्रक्रियायाः दोषः इति ज्ञापितोऽस्मि।तन्निवारणम् तु माम् दुष्करम् इति अनुभवः।

नम्रः

धनंजयः

२००६-१०-२७ शुक्रवासरः (2006-10-27 Friday)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.