विपरीतशब्दाः – १ (Opposite Words -1)

शुचिता पानिले जलं भरति। ज्वलिता पानीलात् जलं रेचति रिणक्ति वा। पानिलम् – glassतापः वस्त्राणि शुष्यति। जलं वस्त्राणी क्लिद्यति।

ऐन्द्रजालिकेन पक्षिम् आविर्भवति। ऐन्द्रजालिकेन बालिका तिरोभवति disappears।

तापनी शीतम् ऊनयति। (Heater reduces cold.) तापनी तापः वर्धयति।

कारी क्रीणकं योजयति। बालकः क्रीणकं वियोजयति। कारिन् – mechanic

सः पुरस्कारं स्वीकरोति। सा निन्दां निराकरोति (rejects)।

२००६-०५-१७ बुधवासरः (2006-05-17 Wednesday)

Advertisements