संस्कृत चन्दमामा (Sanskrit Chandamama)

किञ्चित् वर्षाणि पूर्वम् अहं संस्कृत चन्दमामा क्रीणमि स्म। किन्तु किञ्चित् वर्षाणि पश्चात् तस्य प्रकाशनम् अविरमत्। जुम्बुद्विप-जालपत्रे वेतलकथा दृष्ट्वा अहं पुनः चन्दमामा अस्मरम्। बृहत्जाले गवेषणं कृत्वा पुनः चन्दमामां कथं क्रीणमि इति अजानम् (http://www.chandamama.org)। अहं मम भ्रातृजं क्रय-मूल्यं चन्दमामा-कार्यालये प्रेषय इति निवेदनम् अकरवम्

अहम् अपेक्षे सः भ्रातृजः श्वः मां सन्देशं प्रेषयिष्यति – अस्मात् भवन्तं किं प्रयोजनम्। संस्कृत चन्दमामा कः पठिष्यति। भवान् कथं मां अनर्थं कार्यं ददाति। पुनः चिन्तय तत् परं मां कथय यदि क्रय-मूल्यः प्रेषितव्यम् अथवा न प्रेषितव्यम्।

२००६-०४-२७  गुरुवासरः 2006-04-26 Thursday

Advertisements