अनुष्टुप्छन्दः (Anustup Chanda)

अनुष्टुप्छन्दसि चत्वारः पादाः भवन्ति प्रत्येकपादे च अष्ट अक्षराणि।श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्।

द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः॥

अस्य छन्दसः षष्ठम् अक्षरं गुरु पञ्चमम् च लघु। सप्तमम् अक्षरं प्रथमे तृतीये च पादे गुरु, द्विचतुष्पदयोः सप्तमम् अक्षरं लघु भवति। सप्तमम् अक्षरं यथाक्रमम् परिवर्तते, प्रथमपादे गुरु द्वितीयपादे लघु तृतियपादे गुरु चतुष्पादे लघु।

पृष्ठ ३६, सरलसंस्कृतसरणिः प्रथमो भागः, श्री‍अरविन्दाश्रमः, पुदुच्चेरी, तृतीयसंस्करणः १९९२।

२००६-०४-१६ रविवासरः 2006-04-16 Sunday

Advertisements