गीतायाम् अष्टादशाध्यायात् किंचित् शब्दाः Words from Gita – Chapter 18

व्युदस्य = having abondoned  विविक्तसेवी = resorting to solitary places  लघ्वाशी = eating sparingly  परिग्रहम् = property, possessiveness  यावान् = how much, what भूकम्पात् परम् लोकाः स्वगृहाणि व्युदस्य ग्रामात् नगरे अगच्छन्।

अधुना विविक्तसेवी भवितुम् वने गमनं नावश्यकः, महानगरे तु बलात् प्रचुर जनाः विविक्तसेवी सन्ति।

गते वये लघ्वाशि भवानि।

सामान्यतः यदा लोकानाम् परिग्रहं वर्धते तदा हृदयानि न्यूनं भवन्ति।

एतेषाम् फलानां यावान् मूल्यम् अस्ति।

२००६-०२-२६ रविवासरः 2006-02-26 Sunday 

One thought on “गीतायाम् अष्टादशाध्यायात् किंचित् शब्दाः Words from Gita – Chapter 18

  1. ” जनाः विविक्तसेवी सन्ति”: Shouldn’t it be “janAH viviktasevinaH santi”?
    “फलानां यावान् मूल्यम् अस्ति”: yAvAn” is relative not interrogative. And masculine whereas we need a neuter to agree with mUlyam . So “phalAnAm mUlyam kiyat”?

    Nevertheless a good show by you!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.