सङ्ख्‍याशब्दाः पुंलिङ्गे १ – ७ Numbers 1-7 (m)

एक one – एकः एकम् एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्।द्वि two – द्वौ द्वौ द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् द्वाभ्याम् द्वयोः द्वयोः।

त्रि three – त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम् त्रिषु।

चतुर् four – चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम् चतुर्षु।

पञ्चन् five – पञ्च पञ्च पञ्चभिः पञ्चभ्यः पञ्चभ्यः पञ्चानाम् पञ्चसु।

षष् six – षट्/षड् षट्/षड् षड्भिः षड्‍भ्यः षड्‍भ्यः षण्णाम् षट्‍सु।

सप्‍तन् seven – सप्‍त सप्‍त सप्‍तभिः सप्‍तभ्यः सप्‍तभ्यः सप्‍तानाम् सप्‍तसु।

पृष्ठः ५८-६० – सरलसंस्कृतसरणिः, प्रथमो भागः, श्री‍अरविन्दाश्रमः पुदुच्चेरी।

२००६-०२-२३ गुरुवासरः 2006-02-23 Thursday 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.